Algemene voorwaarden:

 Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Symposium: een symposium georganiseerd door The KneeClub.
 2. Deelnemer: degene die zich voor het symposium bij The KneeClub inschrijft of heeft ingeschreven.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijving voor een symposium vindt plaats door middel van inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 2. Voor deelnemers is er een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer zich inschrijft voor het symposium en het bedrijf of werkgever deze betaald. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
 3. De inschrijving is pas definitief op het moment dat The KneeClub in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier en de bedenktijd uit artikel 2.2 verstreken is.
 4. U kunt zich aanmelden voor het symposium door het volledig ingevulde inschrijfformulier via de website. Bij inschrijving geeft men aan dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Na definitieve inschrijving, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3, bericht The KneeClub de deelnemer dat die zich heeft aangemeld en dat er een voorwaardelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Deze is voorwaardelijk, daar doorgang van het symposium afhankelijk is van het feit of er voldoende aanmeldingen voor het symposium zullen zijn en of de sprekers in staat zijn naar het symposium locatie te reizen.

Minimum aantal deelnemers voor het symposium is vijftien, tenzij The KneeClub anders beslist. Het maximaal aantal deelnemers wordt door The KneeClub per symposium vastgesteld.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat The KneeClub de deelnemer een definitieve bevestiging van deelname heeft gestuurd.

Artikel 4: Financiële verplichtingen/Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst tussen The KneeClub en de deelnemer tot stand komt, verplicht de deelnemer zich het verschuldigde bedrag voor het symposiun te betalen onder vermelding van zijn factuurnummer.
 2. De prijzen voor het symposiun worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
 3. The KneeClub biedt geen mogelijkheid om te betalen in termijnen.
 4. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres en/of een bedrijfsinstelling of subsidie-instelling de kosten van de scholing vergoedt.
 5. Indien de factuur niet op de schriftelijk afgesproken datum is voldaan is de deelnemer in verzuim, zonder dat daarvoor een sommatie en/of ingebrekestelling is vereist.
 6. In geval van verzuim van de deelnemer als bedoeld in het vorige lid, treden de navolgende rechtsgevolgen in:
 1. De deelnemer is The KneeClub het volledige bedrag verschuldigd bij niet betalen binnen 30 dagen voorafgaand aan het symposium.
 2. The KneeClub is gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de deelnemer, zulks overeenkomstig de aanbevelingen van Rapport Voorwerk II. Een en ander onverminderd het recht ter zake nakoming of ontbinding al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot het symposium worden ontzegd. De betalingsverplichting voor de deelnemer vervalt hiermee niet.

Artikel 5: Annulering

 1. In geval de omstandigheden hiertoe zijn of het aantal inschrijvingen voor het symposium onvoldoende is, behoudt The KneeClub zich het recht voor het symposium niet te verzorgen. De reeds betaalde gelden en administratiekosten worden renteloos aan de deelnemer gerestitueerd.
 2. Bij sterfte of ziekte is het mogelijk te annuleren, echter blijft 70% van de symposium gelden en administratiekosten aan The KneeClub bestaan.    
 3. The KneeClub is niet aansprakelijk voor eventuele financiële schade in het geval het symposium geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.
 4. The KneeClub heeft het recht het symposium zonder opgaaf van reden te verplaatsen. Deze symposium valt in dat geval niet onder annulering en er is geen sprake van volledige restitutie.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging/Financiële verplichtingen

 1. The KneeClub behoudt zich het recht voor de overeenkomst met een deelnemer op te zeggen door middel van een officieel schrijven, wanneer de deelnemer naar het oordeel van The KneeClub op enigerlei wijze het ordentelijk verloop van een scholing verstoort en/of de belangen van The KneeClub schaadt. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de overeenkomst blijven bestaan.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van het symposium door een deelnemer vindt geen restitutie van het geld plaats. Indien men voortijdig de scholing wil beëindigen, dient het volledige scholingsgeld betaald te worden volgens de gemaakte afspraken.

Artikel 7: Betalingstermijn en annuleringstermijn

 1. Na inschrijving voor het symposium wordt de factuur verzonden. Deze factuur is tevens een bevestiging van deelname. U dient deze factuur binnen 14 dagen na datering te voldoen.
 2. Bij annulering na verzending van de factuur is de deelnemer 10% van het symposiumgeld verschuldigd als administratiekosten. Annulering kan uitsluitend via email gebeuren.
 3. Bij annulering binnen zes weken voor aanvang van het symposium is de deelnemer 50% van het symposiumgeld verschuldigd.
 4. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het symposium wordt geen restitutie meer verleend.
 5. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het symposiumgeld zal The KneeClub na drie maanden genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen.

Artikel 8: Verzuim

 1. Het verzuim van symposiumdagen door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het scholingsgeld.

Artikel 9: Studie- en opleidingsinformatie

 1. The KneeClub behoudt zich het recht voor wijzigingen in het scholingsaanbod aan te brengen.
 2. Voor de start van de scholing ontvangt de deelnemer een schrijven (post of email) met daarin de informatie over de gang van zaken van de betreffende scholing en de organisatie hiervan.

Artikel 10: Accreditatie

 1. Voor het symposium wordt accreditatie aangevraagd.
 2. De verantwoordelijkheid voor het nagaan of een scholing is geaccrediteerd en de gevolgen hiervan voor de deelnemer ligt bij de deelnemer.

Artikel 11: Gebruiksrecht

 1. Foto’s van het tijdens de opleiding gemaakte werk en van werksituaties van deelnemers mogen door The KneeClub vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. The KneeClub zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
 2. The KneeClub sluit (behoudens opzet en/of grove schuld) iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect- verband houdende met een aan The KneeClub gevolgde symposium uit, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid.
 3. The KneeClub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het symposium.
 4. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van The KneeClub, één van haar medewerkers of (een) door haar ingehuurde spreker(s), is iedere aansprakelijkheid van The KneeClub te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan het symposiumgeld dat de deelnemer op basis van de met The KneeClub gesloten overeenkomst verschuldigd is.
 5. The KneeClub draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van het geleerde tijdens het symposium.
 6. The KneeClub sluit aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen en/of materialen uit.
 7. The KneeClub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de deelnemer lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) het symposium.
 8. The KneeClub is niet aansprakelijk als het opgegeven e-mailadres niet of onvoldoende functioneert.

Artikel 13: Geheimhouding

De deelnemer is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als paramedicus direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.

Artikel 14: Klachtenprocedure

Definitie klacht: Iedere melding van een deelnemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet op de teleurstelling bij de deelnemer dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie. De gewone klachten over zaken in de scholingen worden binnen het team besproken en naar de deelnemers teruggekoppeld.

Voor andere klachten hebben we het volgende stappenplan:

 1. Laagdrempelige klachten of vragen kunnen aan de spreker of directie van The KneeClub worden voorgelegd.
 2. Klachten over de docent kunnen bij de directie van The KneeClub neergelegd worden.
 3. Klachten over de gehele scholing of de directie kan de deelnemer bij de Klachtencommissie leggen.
 4. Klachtenbrieven worden binnen 14 dagen beantwoord met hoe er verder gehandeld gaat worden in de procedure. Het streven is om klachten binnen 28 dagen af te handelen.
 5. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen 28 dagen in kennis worden gesteld, waarbij uitstel zal worden toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.
 6. Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld.
 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en worden tot vijf jaar na dato bewaard.

Klachtencommissie

Deze bestaat uit:
Michael de Levie: Michaeldelevie@gmail.com

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten gesloten met The KneeClub is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Bevoegde rechter

Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter, tenzij het een zaak betreft waarvoor uitsluitend de sector kanton bevoegd is.

Artikel 17: Wijziging van deze voorwaarden

The KneeClub is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. The KneeClub zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden.

Contact