Voorwaarden

 

Statuten voor leden

 1. Wat is The KneeClub:
 2. Voorwaarden inschrijven.
 3. Lidmaatschap.
  Kosten
  – Voorwaarden
  – Beëindigen

1.Wat is The KneeClub

1The KneeClub is primair een platform voor cliënten die zich willen verdiepen in hun blessure, maar ook op zoek zijn naar een zorgprofessional.

Behalve een informatief platform voor cliënten is een secundair doel van The KneeClub om een kwalitatief netwerk van zorgprofessionals bij elkaar te brengen (met elkaar netwerken, verwijzen en laagdrempelig kennis en kunde delen is het uitgangspunt). 

2. The KneeClub wil zich onderscheiden door een kwalitatief netwerk van zorgprofessionals.  Om dit te waarborgen hebben we een profiel geschetst waaraan een zorgverlener moet voldoen. Aanmelden als lid geschiedt per aanmeldingsformulier. De aanvraag wordt getoetst op basis van de in de statuten opgenomen criteria. Leden zijn mensen die werkzaam zijn als diëtist, fysiotherapeut, orthopedisch chirurg, podoloog, psycholoog, sportarts of Strenght & Conditioning. De zorgverlener moet ingeschreven zijn in het register van hun beroepsgroep.

2. Voorwaarden inschrijven

Fysiotherapeut
 • > 60% van de wekelijkse agenda bestaat uit cliënten met knieklachten.
 • > 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de knierevalidatie.
 • 2 relevante referenties met aanbevelingsbrief.
 • Onderhoudt een netwerk met één of meer orthopedisch chirurgen/ of sportarts.
 • Bereid om actief te participeren in het netwerk.
Orthopedisch chirurg
 • > 50 operaties per indicatie per jaar.
 • > 3 jaar werkervaring in de kniechirurgie.
 • 1-2 relevante referenties
Diëtist, Sportarts, Psycholoog en Podoloog
 • Affiniteit met sporters en knieklachten
 • 1-2 relevante referenties 
 • > 3 jaar werkervaring
Strength & Conditioning (S&C)
 • > 50% van de wekelijkse agenda bestaat uit cliënten met knieklachten.
 • > 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de knierevalidatie.
 • 2 relevante referenties met aanbevelingsbrief.
 • Onderhoudt een netwerk met één of meer orthopedisch chirurgen/ of sportarts.

3. Lidmaatschap

3.1 The KneeClub houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun praktijkadres bij The KneeClub bekend is. 

3.2 The KneeClub heeft geen winstoogmerk op het bouwen en onderhouden van dit zorgprofessional netwerk. Om kosten neutraal dit netwerk te kunnen aanbieden vragen wij wel een kleine bijdragen in de kosten. Deze bijdrage bestaat uit een contributie van de leden. 

3.3 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. De kosten voor het lidmaatschap kunnen jaarlijks opnieuw geïndexeerd worden. 

3.4 Contributie en korting:

De KneeClub hanteert een contributie van 60 euro per jaar voor het kalenderjaar 2023, dit zal jaarlijks geïndexeerd worden. De KneeClub hecht er veel waarde aan dat het platform wordt gedragen door een actieve participatie van de leden. Dit borgen we onder andere door een incentive te geven voor de leden die een actieve bijdrage leveren. Dit kan in meerdere vormen, denk hierbij aan o.a. het aanleveren van content voor het platform. Dit kan in allerlei vormen bijvoorbeeld een artikel, een podcast, een filmpje etc.

Eisen content
 • Een kwalitatief inhoudelijk goed geschreven tekst in correct Nederlands/Engels.
 • Doelgroep is de cliënt. (in overleg voor de zorgverleners)
 • Minimaal 1 a4.
 • Minimaal 1-2 plaatjes.
 • Onderbouwing met (recente) bronvermelding.
 • De content mag ook voor eigen gebruik ingezet worden met verwijzing en link naar The kneeclub (optioneel).
 • De eindredactie van The KneeClub heeft uiteindelijk het laatste woord of het goed genoeg is om te gebruiken.
 • Een film of podcast kan na overleg met The KneeClub gemaakt worden.
 • Wil je een bijdrage leveren aan The KneeClub neem dan op voorhand contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Facturering

3.5  Twee weken bedenktijd en zonder reden van opgaaf kan het lidmaatschap worden beëindigd op het moment van het aangaan van het lidmaatschap. Het Lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan en stilzwijgend ieder jaar verlengt. Het lidmaatschap is na het eerste jaar maandelijks schriftelijk opzegbaar. ( thekneeclub@gmail.com).

3.6 Facturering voor het lidmaatschap geschied op jaarlijkse basis. De kosten voor het lidmaatschap moet binnen 14 dagen na dagtekening worden voldaan op aangegeven rekening.

Beëindigen

3.7 Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid; 

3.8 door opzegging door de vereniging; 

3.9 door ontzetting;

3.10 door overlijden van het lid; 

3.11Opzegging door The KneeClub geschiedt door de aandeelhouders en is mogelijk: Indien een lid zijn verplichtingen jegens de The KneeClub niet nakomt; wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld als bedoeld in artikel 2 en/of 3. Jaarlijks kan geëvalueerd worden of het lid nog voldoet aan de gestelde eisen.  

3.12 Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht moet worden genomen. In afwijking van het vorenstaande kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3.13 Ontzetting geschiedt door de aandeelhouders en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de The KneeClub handelt, of The KneeClub op onredelijke wijze benadeelt.

3.14 De aandeelhouders brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door The KneeClub en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

De informatie van deze site is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met kniespecialiste, fysiotherapeuten en andere gezondheidsspecialisten.

 

Copyright © 2022 thekneeclub.com

Contact