Voorwaarden

Hier vind je de voorwaarden voor het aanmeldenn op The KneeClub. 

Welkom bij The KneeClub en leuk dat je overweegt om lid te worden.
Lees de voorwaarden en vul daarna het aanmeldingsformulier in. We nemen spoedig contact met je op.

Mocht je vragen hebben mail ons dan op thekneeclub@gmail.com. 

Statuten voor leden
 1. Wat is The KneeClub:
  – Voor de cliënt.
  – Voor de specialist.
 2. Voorwaarden inschrijven.
 3. Lidmaatschap.
  – Kosten
  – Voorwaarden
  – Beëindigen

 

 

1. The KneeClub is primair een platform voor cliënten die zich willen verdiepen in hun blessure, maar ook op zoek zijn naar een specialist (onder andere diëtist, fysiotherapeut, orthopedisch chirurg, podoloog, psycholoog en sportarts). 

Behalve een informatief platform voor cliënten is een secundair doel van The KneeClub om een kwalitatief netwerk van kniespecialisten bij elkaar te brengen (met elkaar netwerken, verwijzen en laagdrempelig kennis en kunde delen is het uitgangspunt). 

– The KneeClub is een informatief platform waarop de cliënt kan achterhalen welke knieklacht het best overeenkomt met hun knieklacht. Per aandoening kunnen zij vervolgens zoeken naar een gespecialiseerde zorgverlener bij hun in de buurt. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om oefenprogramma’s te zoeken ter ondersteuning van hun herstel, preventie of performance. 

– Behalve een platform voor cliënten, is The KneeClub een platform voor gespecialiseerde zorgverleners. Zij kunnen op The KneeClub hun content delen (ervaringsverhalen van cliënten, wetenschappelijke artikelen, protocollen, podcast etc). De content kan ook gedeeld worden op de socials van The KneeClub. De content wordt voor plaatsing altijd beoordeeld door de redactie (de redactie wordt gevormd door tenminste altijd één van de eigenaren).

2. The KneeClub wil zich onderscheiden door kwaliteit en niet kwantiteit. We streven naar een kwalitatief knienetwerk. Om dit te waarborgen hebben we een profiel geschetst waaraan een gespecialiseerde zorgverlener moet voldoen. 

Diëtist, sportarts, psycholoog, podoloog:

 • affiniteit met sporters affiniteit met knieklachten
 • 2-3 referentie van een zorgverlener uit het netwerk van The KneeClub.

 

Fysiotherapeut:

 • Aantoonbaar >75% cliënten met knieklachten behandeld per jaar.
 • 2-3 relevante referenties (bijvoorbeeld orthopedisch chirurg, een fysiotherapeut uit een andere praktijk (ander bedrijf) of uit het nerwerk van The KneeClub.
 • Onderhoudt een netwerk met één of meer orthopedisch chirurgen/ of sportarts.

 

Orthopedisch chirurg:

 • >50 operaties per indicatie per jaar (aantoonbaar).
 • Aanbeveling van twee of drie orthopedisch chirurg uit een ander ziekenhuis, kliniek of netwerk van The KneeClub.

 

Aanmelden:

Aanmelding als lid geschiedt per aanmeldingsformulier.De aanvraag wordt getoetst op basis van de in de statuten opgenomen criteria. Lid kunnen slechts zijn natuurlijke personen die werkzaam zijn als diëtist, fysiotherapeut, orthopedisch chirurg, podoloog, psycholoog en sportarts. De zorgverlener moet ingeschreven zijn in het register van hun beroepsgroep.

 

3. The KneeClub houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun praktijkadres bij The KneeClub bekend is. 

De bijdrage bestaan uit:

– Contributies en bijdragen van de leden.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie en/of bijdrage. De kosten voor het lidmaatschap kunnen jaarlijks opnieuw geïndexeerd worden. 

Contributie en korting: 

De KneeClub hanteert een contributie van 60 euro per jaar voor het kalenderjaar 2022, dit zal jaarlijks geïndexeerd worden. De KneeClub hecht er veel waarde aan dat het platform wordt gedragen door een actieve participatie van de leden. Dit borgen we onder andere door een incentive te geven voor de leden die een actieve bijdrage leveren. Dit kan in meerdere vormen, denk hierbij aan o.a. het aanleveren van content voor het platform. Dit kan in allerlei vormen bijvoorbeeld een artikel, een podcast, een filmpje etc.

The KneeClub mag de aangeleverde content vrij gebruiken, maar altijd met bronvermelding. Uiteraard mag de auteur het materiaal ook voor eigen gebruik inzetten. 

Eisen content:

 • Een kwalitatief inhoudelijk goed geschreven tekst in correct Nederlands.
 • Duidelijke structuur en opbouw. Denk hierbij aan inleiding, probleemstelling, middenstuk en slot. 
 • Doelgroep is de cliënt. (in overleg voor de zorgverleners)
 • Minimaal 1 a4.
 • Minimaal 1 plaatje.
 • Onderbouwing met (recente) bronvermelding. 
 • De content mag ook voor eigen gebruik ingezet worden met verwijzing en link naar The kneeclub (optioneel). 
 • De eindredactie van The KneeClub heeft uiteindelijk het laatste woord of het goed genoeg is om te gebruiken. 
 • Een film of podcast kan na overleg met The KneeClub gemaakt worden.
 • Wil je een bijdrage leveren aan The KneeClub neem dan op voorhand contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Om in aanmerking te komen voor de korting minimaal 1x per jaar een blog, podcast, ervaringsverhaal met ons delen. De korting wordt met de contributie van het opvolgende jaar verrekend. 

Beëindigen:

 Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid; 

door opzegging door de vereniging; 

door ontzetting;

door overlijden van het lid; 

Opzegging door The KneeClub geschiedt door de aandeelhouders en is mogelijk: Indien een lid zijn verplichtingen jegens de The KneeClub niet nakomt; wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld als bedoeld in artikel 2 en/of 3. Jaarlijks kan geëvalueerd worden of het lid nog voldoet aan de gestelde eisen.  

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden.Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste vier weken in acht moet worden genomen. In afwijking van het vorenstaande kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

Ontzetting geschiedt door de aandeelhouders en kan slechts plaatsvinden indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de The KneeClub handelt, of The KneeClub op onredelijke wijze benadeelt.

De aandeelhouders brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door The KneeClub en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Twee weken bedenktijd en zonder reden van opgaaf kan het lidmaatschap worden beëindigd op het moment van het aangaan van het lidmaatschap. Het Lidmaatschap wordt voor een jaar aangegaan en stilzwijgend ieder jaar verlengt. Het lidmaatschap is na het eerste jaar maandelijks schriftelijk opzegbaar. ( thekneeclub@gmail.com).Het lidmaatschap kan maandelijks of jaarlijks betaald worden door het voldoen van de factuur. De kosten voor het lidmaatschap moet binnen 14 dagen na dagtekening worden voldaan op aangegeven rekening.

Contact

nl_NL